BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
A POKYNY, ABY STE PREDIŠLI ZRANENIU. Tieto bezpečnostné upozornenia
a pokyny nemôžu obsahovať všetky možné podmienky, ktoré by mohli nastať, používatelia musia byť preto opatrní a obozretní.

Určení používatelia

 • Nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku (ďalej len nikotínové vrecúška) sú určené len pre dospelých.
 • Nikotínové vrecúška sú určené pre dospelých, ktorí by inak pokračovali v užívaní tabaku alebo výrobkov obsahujúcich nikotín.
 • Deti a mladiství (osoby mladšie ako 18 rokov) nesmú nikdy a za žiadnych okolností používať nikotínové vrecúška.
 • Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti, môžu tento výrobok používať len pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a dobre rozumejú možným rizikám.

Nikotín

 • Nikotínové vrecúška obsahujú nikotín, ktorý je návykový.
 • Nikotínové vrecúška nie sú bez rizika. Najlepší spôsob, ako znížiť zdravotné riziká súvisiace s nikotínom, je úplne prestať s užívaním nikotínu.
 • U niektorých používateľov sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, napr. bolesť brucha, bolesť v hrudníku, kašeľ, závrat, sucho v ústach, bolesť hlavy, malátnosť, upchatie nosa, nevoľnosť, podráždenie úst, búšenie srdca, podráždenie hrdla a vracanie.
 • Výrobky obsahujúce nikotín nemajú používať ľudia, ktorí majú srdcové ochorenie alebo sú ním ohrození, trpia cukrovkou, epilepsiou alebo majú záchvaty.
 • Výrobky obsahujúce nikotín sa nemajú používať počas tehotenstva alebo dojčenia. Ak ste tehotná, dojčíte alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, mali by ste úplne prestať
  s užívaním nikotínu.
 • Používanie nikotínových vrecúšok alebo v niektorých prípadoch skoncovanie s používaním nikotínových vrecúšok (alebo iných výrobkov obsahujúcich nikotín) si môže vyžadovať úpravu dávkovania niektorých liekov (napr. teofylínu, klozapínu, ropinolu). Ak máte otázky
  o používaní nikotínových vrecúšok vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav, poraďte sa
  s lekárom.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

[UPOZORNENIE]  NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA A PREHLTNUTIA

 • Nikotínové vrecúška vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Ak dieťa použije alebo prehltne nikotínové vrecúško, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Pri náhodnom prehltnutí môžu nikotínové vrecúška predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
 • Ak nikotínové vrecúško prehltne dospelá osoba, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

[POZOR] Riziko podráždenia

 • Nikotínové vrecúška nežujte a pri používaní buďte opatrní, aby ste nikotínové vrecúška nepoškodili.
  Nikotínové vrecúška prestaňte používať a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa necítite dobre alebo ak vám spôsobia podráždenie, napr. vredy v ústnej dutine.
 • Po manipulácii s nikotínovými vrecúškami sa nedotýkajte očí. Najprv si umyte ruky. Po zasiahnutí očí si ich okamžite opláchnite vodou a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

[POZOR] Riziko alergickej reakcie

 • Používanie nikotínových vrecúšok môže vyvolať alergickú reakciu, napr. opuch tváre, pier, jazyka, ďasien, hrdla alebo tela, ťažkosti s dýchaním alebo sipot.
 • Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených príznakov, prestaňte používať nikotínové vrecúška a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, pretože môžu naznačovať závažnú alergickú reakciu.

Používanie a skladovanie

 • Nepoužívajte naraz viac ako jedno vrecúško.
 • Nikotínové vrecúška sú na jedno použitie a nesmú sa používať opakovane.
 • Nikotínové vrecúška sú určené len na orálne použitie. Používajte ich len podľa pokynov a po použití ich zlikvidujte.
 • Nikotínové vrecúška nijako neupravujte, ani do nich nepridávajte žiadne látky. Ak tak urobíte, riskujete poranenie.
 • Nikotínové vrecúška nepoužívajte na miestach, kde je ich používanie zakázané.
 • Nikotínové vrecúška neskladujte na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, ani mimo krabičky.
 • Nikotínové vrecúška spotrebujte pred uplynutím dátumu spotreby, ktorý je uvedený na etikete výrobku.
 • Ak výrobok nepoužívate, krabičku uchovávajte zavretú. Nikotínové vrecúškoa použite hneď po vybratí z krabičky.
 • Nikotínové vrecúška nepoužívajte, ak sa vám zdá, že sú poškodené, roztrhnuté alebo boli nejako upravované, a ak sa vrecúško poškodí počas používania.
 • Nikotínové vrecúška skladujte a likvidujte na miestach mimo dosahu detí.
 • Nikotínové vrecúška a krabičku likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami.

Nahlásenie nežiaducich udalostí alebo incidentov

 • Ak sa u vás pri používaní nikotínového vrecúška vyskytne akýkoľvek nežiaduci zdravotný účinok, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
 • Nežiaduce udalosti alebo incidenty môžete nahlásiť priamo na miestnej zákazníckej linke 0800 300 005. Nahlásením nežiaducich vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto výrobku.
 • Viac informácií nájdete na stránkach thundernp.com/sk-sk/sk/ 


© 2023 Copyright Philip Morris Products S.A

Slovensko
Thunder logo

Hallå där! Är du över 18 år?

Ange ditt födelsedatum för att fortsätta

Månad
År
Jag är över 18 år
Jag är inte över 18 år

Denna webbplats innehåller information om våra nikotinprodukter och är avsedd för besökare boende i Sverige. Du behöver därför verifiera din ålder här. Våra produkter är inte avsedda för försäljning eller användning av personer under 18 år. Användningen av våra produkter är inte riskfri eftersom de innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Endast för vuxna nikotinanvändare över 18 år.