BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
A POKYNY, ABY STE PREDIŠLI ZRANENIU. Tieto bezpečnostné upozornenia
a pokyny nemôžu obsahovať všetky možné podmienky, ktoré by mohli nastať, používatelia musia byť preto opatrní a obozretní.

Určení používatelia

 • Nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku (ďalej len nikotínové vrecúška) sú určené len pre dospelých.
 • Nikotínové vrecúška sú určené pre dospelých, ktorí by inak pokračovali v užívaní tabaku alebo výrobkov obsahujúcich nikotín.
 • Deti a mladiství (osoby mladšie ako 18 rokov) nesmú nikdy a za žiadnych okolností používať nikotínové vrecúška.
 • Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti, môžu tento výrobok používať len pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a dobre rozumejú možným rizikám.

Nikotín

 • Nikotínové vrecúška obsahujú nikotín, ktorý je návykový.
 • Nikotínové vrecúška nie sú bez rizika. Najlepší spôsob, ako znížiť zdravotné riziká súvisiace s nikotínom, je úplne prestať s užívaním nikotínu.
 • U niektorých používateľov sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, napr. bolesť brucha, bolesť v hrudníku, kašeľ, závrat, sucho v ústach, bolesť hlavy, malátnosť, upchatie nosa, nevoľnosť, podráždenie úst, búšenie srdca, podráždenie hrdla a vracanie.
 • Výrobky obsahujúce nikotín nemajú používať ľudia, ktorí majú srdcové ochorenie alebo sú ním ohrození, trpia cukrovkou, epilepsiou alebo majú záchvaty.
 • Výrobky obsahujúce nikotín sa nemajú používať počas tehotenstva alebo dojčenia. Ak ste tehotná, dojčíte alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, mali by ste úplne prestať
  s užívaním nikotínu.
 • Používanie nikotínových vrecúšok alebo v niektorých prípadoch skoncovanie s používaním nikotínových vrecúšok (alebo iných výrobkov obsahujúcich nikotín) si môže vyžadovať úpravu dávkovania niektorých liekov (napr. teofylínu, klozapínu, ropinolu). Ak máte otázky
  o používaní nikotínových vrecúšok vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav, poraďte sa
  s lekárom.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

[UPOZORNENIE]  NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA A PREHLTNUTIA

 • Nikotínové vrecúška vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Ak dieťa použije alebo prehltne nikotínové vrecúško, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Pri náhodnom prehltnutí môžu nikotínové vrecúška predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
 • Ak nikotínové vrecúško prehltne dospelá osoba, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

[POZOR] Riziko podráždenia

 • Nikotínové vrecúška nežujte a pri používaní buďte opatrní, aby ste nikotínové vrecúška nepoškodili.
  Nikotínové vrecúška prestaňte používať a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa necítite dobre alebo ak vám spôsobia podráždenie, napr. vredy v ústnej dutine.
 • Po manipulácii s nikotínovými vrecúškami sa nedotýkajte očí. Najprv si umyte ruky. Po zasiahnutí očí si ich okamžite opláchnite vodou a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

[POZOR] Riziko alergickej reakcie

 • Používanie nikotínových vrecúšok môže vyvolať alergickú reakciu, napr. opuch tváre, pier, jazyka, ďasien, hrdla alebo tela, ťažkosti s dýchaním alebo sipot.
 • Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených príznakov, prestaňte používať nikotínové vrecúška a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, pretože môžu naznačovať závažnú alergickú reakciu.

Používanie a skladovanie

 • Nepoužívajte naraz viac ako jedno vrecúško.
 • Nikotínové vrecúška sú na jedno použitie a nesmú sa používať opakovane.
 • Nikotínové vrecúška sú určené len na orálne použitie. Používajte ich len podľa pokynov a po použití ich zlikvidujte.
 • Nikotínové vrecúška nijako neupravujte, ani do nich nepridávajte žiadne látky. Ak tak urobíte, riskujete poranenie.
 • Nikotínové vrecúška nepoužívajte na miestach, kde je ich používanie zakázané.
 • Nikotínové vrecúška neskladujte na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, ani mimo krabičky.
 • Nikotínové vrecúška spotrebujte pred uplynutím dátumu spotreby, ktorý je uvedený na etikete výrobku.
 • Ak výrobok nepoužívate, krabičku uchovávajte zavretú. Nikotínové vrecúškoa použite hneď po vybratí z krabičky.
 • Nikotínové vrecúška nepoužívajte, ak sa vám zdá, že sú poškodené, roztrhnuté alebo boli nejako upravované, a ak sa vrecúško poškodí počas používania.
 • Nikotínové vrecúška skladujte a likvidujte na miestach mimo dosahu detí.
 • Nikotínové vrecúška a krabičku likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami.

Nahlásenie nežiaducich udalostí alebo incidentov

 • Ak sa u vás pri používaní nikotínového vrecúška vyskytne akýkoľvek nežiaduci zdravotný účinok, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
 • Nežiaduce udalosti alebo incidenty môžete nahlásiť priamo na miestnej zákazníckej linke 0800 300 005. Nahlásením nežiaducich vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto výrobku.
 • Viac informácií nájdete na stránkach thundernp.com/sk-sk/sk/ 


© 2023 Copyright Philip Morris Products S.A

Start Slovakia